Üzlet & Raktár: 1119 Budapest CSURGÓI ÚT 15 email: rendeles@royalmozaik.huNyári leállás!! Üzletünk augusztus 17-31-e között zárva tart. Ez idő alatt sem személyes átvételi lehetőség, sem kiszállítás nem lesz. A készleten nem lévő termékek megrendelésének utolsó határideje július 31. Nyitás szeptember 02., hétfő Bármilyen kérdése esetén kérjük érdeklődjön rendeles@royalmozaik.hu EMAIL címen.
X
Kereső
Kifejezés: 

Keresés

Utoljára megtekintett
Még nem tekintett meg egy terméket sem.
ÜZLET és RAKTÁR

Bemutatóterem & Raktár:

1119 BP. CSURGÓI ÚT 15

email: rendeles@royalmozaik.hu

Termékek
  Kínálatunkból véletlenszerűen
  116 000 Ft86 000 Ft
  69 850 Ft47 625 Ft
  50 800 Ft37 084 Ft
  36 830 Ft26 670 Ft
  7 355 Ft5 795 Ft
  4 445 Ft
  Árazás alatt...
  Árazás alatt...
  21 590 Ft
  28 702 Ft20 955 Ft
  4 500 Ft3 530 Ft
  43 350 Ft36 800 Ft
  Árazás alatt...
  116 000 Ft86 000 Ft
  116 000 Ft86 000 Ft
  4 445 Ft4 001 Ft
  63 530 Ft44 450 Ft
  4 445 Ft
  Üzlet & Raktár: 1119 Budapest CSURGÓI ÚT 15 email: rendeles@royalmozaik.huÜzlet & Raktár: 1119 Budapest CSURGÓI ÚT 15 email: rendeles@royalmozaik.huNyári leállás!! Üzletünk augusztus 17-31-e között zárva tart. Ez idő alatt sem személyes átvételi lehetőség, sem kiszállítás nem lesz. A készleten nem lévő termékek megrendelésének utolsó határideje július 31. Nyitás szeptember 02., hétfő Bármilyen kérdése esetén kérjük érdeklődjön rendeles@royalmozaik.hu EMAIL címen.

  ROYALMOZAIK POOL & HOME Kft

   

  Adatkezelési szabályzat és tájékoztató

   

  BEVEZETÉS

  A ROYALMOZAIK POOL & HOME Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak.

  A   természetes   személyeknek   a   személyes   adatok   kezelése   tekintetében   történő védelméről   és   az   ilyen  adatok  szabad   áramlásáról,   valamint   a   95/46/EK   rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS   A   TANÁCS   (EU)   2016/679   RENDELETE   (2016.   április   27.)   szerint   az   alábbi tájékoztatást adjuk.

  Jelen     adatkezelési     tájékoztató     az     alábbi     oldalak     adatkezelését     szabályozza:

  www.uvegmozaikshop.hu

  A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

  AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI:

   

  Név:                  ROYALMOZAIK POOL & HOME Kft

  Székhely:        1063 Budapest, Szinyei Merse utca 10.

  Adószám:        24101662-2-42

  E-mail:             info@royalmosaic.com

  FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

   

  1.    „személyes  adat”:  azonosított  vagy  azonosítható  természetes  személyre  („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy    közvetett    módon,    különösen    valamely    azonosító,    például    név,    szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

  2.    „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált  módon  végzett  bármely  művelet  vagy  műveletek  összessége,  így  a gyűjtés,   rögzítés,   rendszerezés,   tagolás,   tárolás,   átalakítás   vagy   megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő  hozzáférhetővé  tétel  útján,  összehangolás  vagy  összekapcsolás,  korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

  3.    „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely  egyéb  szerv,  amely  a  személyes  adatok  kezelésének  céljait  és  eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az  uniós  vagy  a  tagállami  jog  határozza  meg,  az  adatkezelőt  vagy  az  adatkezelő kijelölésére   vonatkozó   különös   szempontokat   az   uniós   vagy   a   tagállami   jog   is meghatározhatja;

  4.    „adatfeldolgozó”:  az  a  természetes  vagy  jogi  személy,  közhatalmi  szerv,  ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

  5.    „címzett”:  az  a  természetes  vagy  jogi  személy,  közhatalmi  szerv,  ügynökség  vagy bármely  egyéb  szerv,  akivel  vagy  amellyel  a  személyes  adatot  közlik,  függetlenül attól,  hogy  harmadik  fél-e.  Azon  közhatalmi  szervek,  amelyek  egy  egyedi  vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz,  nem  minősülnek  címzettnek;  az  említett  adatok  e  közhatalmi  szervek általi   kezelése   meg   kell,   hogy   feleljen   az   adatkezelés   céljainak   megfelelően   az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

  6.    „az  érintett  hozzájárulása”:  az  érintett  akaratának  önkéntes,  konkrét  és  megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy    a    megerősítést    félreérthetetlenül    kifejező    cselekedet    útján    jelzi,    hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

  7.    „adatvédelmi  incidens”:  a  biztonság  olyan  sérülése,  amely  a  továbbított,  tárolt  vagy más  módon  kezelt  személyes  adatok  véletlen  vagy  jogellenes  megsemmisítését, elvesztését,    megváltoztatását,    jogosulatlan    közlését    vagy    az    azokhoz    való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

  A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK

  A személyes adatok:

  a)    kezelését  jogszerűen  és  tisztességesen,  valamint  az  érintett  számára  átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

  b)    gyűjtése  csak meghatározott,  egyértelmű és jogszerű célból történjen,  és azokat ne  kezeljék  ezekkel  a  célokkal  össze  nem  egyeztethető  módon;  a  89.  cikk  (1) bekezdésének    megfelelően    nem    minősül    az    eredeti    céllal    össze    nem egyeztethetőnek   a   közérdekű   archiválás   céljából,   tudományos   és   történelmi kutatási   célból   vagy   statisztikai   célból   történő   további   adatkezelés   („célhoz kötöttség”);

  c)    az   adatkezelés   céljai   szempontjából   megfelelőek   és   relevánsak   kell,   hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

  d)    pontosnak   és   szükség   esetén   naprakésznek   kell   lenniük;   minden   észszerű intézkedést   meg   kell   tenni   annak   érdekében,   hogy   az   adatkezelés   céljai

  • az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul.
  • kötelesa személyes adatokat megadni, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk.
  • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.
   
  PANASZKEZELÉS
   
  Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
   
  2.    Az  érintettek  köre:  Az  uvegmozaikshop.hu  weboldalon  vásárló  és  minőségi  kifogással  élő, panaszt tevő valamennyi érintett.
   
  3.    Az  adatkezelés  időtartama,  az  adatok  törlésének  határideje:   A  felvett  kifogásról felvett    jegyzőkönyv,    átirat    és    az    arra    adott    válasz    másolati    példányait    a fogyasztóvédelemről  szóló  1997.  évi  CLV.  törvény  17/A.  §  (7)  bekezdése  alapján  5 évig kell megőrizni.

  4.    Az    adatok    megismerésére    jogosult    lehetséges    adatkezelők    személye,    a személyes   adatok   címzettjei:   A   személyes   adatokat   az   adatkezelő   sales   és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

  5.    Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

  • Az  érintett  kérelmezheti  az  adatkezelőtől  a  rá  vonatkozó  személyes  adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
  • tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
   • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

  6.    A   személyes   adatokhoz   való   hozzáférést,   azok   törlését,   módosítását,   vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát,  az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

  -     postai úton a            1063 Budapest, Szinyei Merse utca 10. címen,

  -     e-mail útján  az        info@royalmosaic.com   e-mail címen

  7.    Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés c) pont, az Infotv.  5.  §  (1)  bekezdése,  és  a  fogyasztóvédelemről  szóló  1997.  évi  CLV.  törvény 17/A. § (7) bekezdése.
  8.    Tájékoztatjuk, hogy
  • a személyes adat szolgáltatása szerződéses kötelezettségen alapul.
  • a szerződés megkötésének előfeltétele a személyes adatok kezelése.
  • kötelesa személyes adatokat megadni, hogy panaszát kezelni tudjuk.
  • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk kezelni a hozzánk beérkezett panaszát.
  KÖZÖSSÉGI  OLDALAK
   
  1.  Az              adatgyűjtés              ténye,              a              kezelt              adatok              köre: Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram  stb.  közösségi  oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
   
  2.  Az        érintettek        köre:        Valamennyi        érintett,        aki        regisztrált        a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.
   
  3.  Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek,   akcióinak   vagy   magának   a   weboldalnak   a   megosztása,   illetve
  „lájkolása”, népszerűsítése.
   
  4.  Az    adatkezelés    időtartama,    az    adatok    törlésének    határideje,    az    adatok megismerésére    jogosult    lehetséges    adatkezelők    személye    és    az    érintettek adatkezeléssel    kapcsolatos    jogainak   ismertetése:    Az   adatok    forrásáról,    azok kezeléséről,  illetve  az  átadás  módjáról,  és  jogalapjáról  az  adott  közösségi  oldalon tájékozódhat  az  érintett.  Az  adatkezelés  a  közösségi  oldalakon  valósul  meg,  így  az adatkezelés    időtartamára,    módjára,    illetve    az    adatok    törlési    és    módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.
   
             5.  Az  adatkezelés  jogalapja:  az  érintett  önkéntes  hozzájárulása  személyes      adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.
   
  ÜGYFÉLKAPCSOLATOK ÉS EGYÉB ADATKEZELÉSEK
   
  1.     Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e- mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.
   
  2.     Adatkezelő   a   beérkezett   e-maileket,   üzeneteket,   telefonon,   Facebook-on   stb. megadott  adatokat  az  érdeklődő  nevével  és  e-mail  címével,  valamint  más,  önként megadott  személyes  adatával  együtt,  az  adatközléstől  számított  legfeljebb  2  év elteltével törli.
   
  3.     E   tájékoztatóban   fel   nem   sorolt   adatkezelésekről   az   adat   felvételekor   adunk tájékoztatást.
  4.     Kivételes  hatósági  megkeresésre,  illetőleg  jogszabály  felhatalmazása  alapján  más szervek  megkeresése   esetén   a   Szolgáltató   köteles   tájékoztatás   adására,   adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.
   
  5.     A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
   
  AZ ÉRINTETTEK JOGAI
   
  1.    A hozzáférés joga
   
  Ön  jogosult  arra,  hogy  az  adatkezelőtől  visszajelzést  kapjon  arra  vonatkozóan,  hogy személyes  adatainak  kezelése  folyamatban  van-e,  és  ha  ilyen  adatkezelés  folyamatban van,    jogosult    arra,    hogy    a    személyes    adatokhoz    és    a    rendeletben    felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

  2.    A helyesbítéshez való jog

  Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult  arra,  hogy  kérje  a  hiányos  személyes  adatok  –  egyebek  mellett  kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

  3.    A törléshez való jog

  Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó  személyes adatokat,  az adatkezelő  pedig  köteles  arra,  hogy Önre  vonatkozó személyes   adatokat   indokolatlan   késedelem   nélkül   törölje   meghatározott   feltételek esetén.

  4.    Az elfeledtetéshez való jog

  Ha  az  adatkezelő  nyilvánosságra  hozta  a  személyes  adatot,  és  azt  törölni  köteles,  az elérhető  technológia  és  a  megvalósítás  költségeinek  figyelembevételével  megteszi  az

  ésszerűen  elvárható  lépéseket  –  ideértve  technikai  intézkedéseket  –  annak  érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes   adatokra   mutató   linkek   vagy   e   személyes   adatok   másolatának,   illetve másodpéldányának törlését

  5.    Az adatkezelés korlátozásához való jog

  Ön  jogosult  arra,  hogy  kérésére  az  adatkezelő  korlátozza  az  adatkezelést,  ha  az  alábbi feltételek valamelyike teljesül:

  • Ön  vitatja  a  személyes  adatok  pontosságát,  ez  esetben  a  korlátozás  arra  az időtartamra  vonatkozik,  amely  lehetővé  teszi,  hogy  az  adatkezelő  ellenőrizze  a személyes adatok pontosságát;
  • az adatkezelés  jogellenes, és Ön  ellenzi az adatok  törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de   Ön   igényli   azokat   jogi   igények   előterjesztéséhez,   érvényesítéséhez   vagy védelméhez;
  • Ön  tiltakozott  az  adatkezelés  ellen;  ez  esetben  a  korlátozás  arra  az  időtartamra vonatkozik,  amíg  megállapításra  nem  kerül,  hogy  az  adatkezelő  jogos  indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.

  6.    Az adathordozhatósághoz való jog

  Ön  jogosult  arra,  hogy  a  rá  vonatkozó,  általa  egy  adatkezelő  rendelkezésére  bocsátott személyes   adatokat   tagolt,   széles   körben   használt,   géppel   olvasható   formátumban megkapja,  továbbá  jogosult  arra,  hogy  ezeket  az  adatokat  egy  másik  adatkezelőnek továbbítsa   anélkül,   hogy   ezt  akadályozná   az  az  adatkezelő,   amelynek  a   személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (...)

  7.    A tiltakozáshoz való jog

  Ön  jogosult  arra,  hogy  a  saját  helyzetével  kapcsolatos  okokból  bármikor  tiltakozzon személyes adatainak a (...) kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

  8.    Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén

  Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra,  hogy  bármikor  tiltakozzon  a  rá  vonatkozó  személyes  adatok  e  célból  történő kezelése  ellen,  ideértve  a  profilalkotást  is,  amennyiben  az  a  közvetlen  üzletszerzéshez kapcsolódik.  Ha  Ön  tiltakozik  a  személyes  adatok  közvetlen  üzletszerzés  érdekében történő   kezelése   ellen,   akkor   a   személyes   adatok   a   továbbiakban   e   célból   nem kezelhetők.

  9.    Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

  Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve  a  profilalkotást  is  –  alapuló  döntés  hatálya,  amely  rá  nézve  joghatással  járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

  Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

  • Ön  és  az  adatkezelő  közötti  szerződés  megkötése  vagy  teljesítése  érdekében szükséges;
  • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi
   • lehetővé,   amely   Ön   jogainak   és   szabadságainak,   valamint   jogos   érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
   • Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

  INTÉZKEDÉSI HATÁRIDŐ

  Az    adatkezelő    indokolatlan    késedelem    nélkül,    de    mindenféleképpen    a    kérelem beérkezésétől  számított  1  hónapon  belül  tájékoztatja  Önt  a  fenti  kérelmek  nyomán hozott intézkedésekről.

  Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő  a  késedelem  okainak  megjelölésével  a  kérelem  kézhezvételétől  számított  1 hónapon belül tájékoztatja Önt.

  Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán,  késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az  intézkedés  elmaradásának  okairól,  valamint  arról,  hogy  Ön  panaszt  nyújthat  be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

  AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

  Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei,  továbbá  az  adatkezelés  jellege,  hatóköre,  körülményei  és  céljai,  valamint  a természetes  személyek  jogaira   és  szabadságaira   jelentett,  változó  valószínűségű  és súlyosságú      kockázat      figyelembevételével      megfelelő      technikai      és      szervezési intézkedéseket  hajt  végre  annak  érdekében,  hogy  a  kockázat  mértékének  megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

  a)    a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
  b)    a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas  jellegének  biztosítását,  integritását,  rendelkezésre  állását  és  ellenálló képességét;
  c)    fizikai  vagy  műszaki  incidens  esetén  az  arra  való  képességet,  hogy  a  személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
  d)    az   adatkezelés   biztonságának   garantálására   hozott   technikai   és   szervezési intézkedések     hatékonyságának     rendszeres     tesztelésére,     felmérésére     és értékelésére szolgáló eljárást.

  AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL

  Ha  az  adatvédelmi  incidens  valószínűsíthetően  magas  kockázattal  jár  a  természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

  Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi  incidens  jellegét,  és  közölni  kell  az  adatvédelmi  tisztviselő  vagy  a  további tájékoztatást  nyújtó  egyéb  kapcsolattartó  nevét  és  elérhetőségeit;  ismertetni  kell  az adatvédelmi  incidensből  eredő,  valószínűsíthető  következményeket;  ismertetni  kell  az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve    adott    esetben    az    adatvédelmi    incidensből    eredő    esetleges    hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

  Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

  • az   adatkezelő   megfelelő   technikai   és   szervezési   védelmi   intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett
  • adatok  tekintetében  alkalmazták,  különösen  azokat  az  intézkedéseket  –  mint
  • például   a   titkosítás   alkalmazása   –,   amelyek   a   személyes   adatokhoz   való hozzáférésre  fel  nem  jogosított  személyek  számára  értelmezhetetlenné  teszik az adatokat;
  • az  adatkezelő  az  adatvédelmi  incidenst  követően  olyan  további  intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett,
  • magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
   • a  tájékoztatás  aránytalan  erőfeszítést  tenne  szükségessé.  Ilyen  esetekben  az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan
   • hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

  Ha   az   adatkezelő   még   nem   értesítette   az   érintettet   az   adatvédelmi   incidensről,   a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

  ADATVÉDELMI INCIDENS BEJELENTÉSE A HATÓSÁGNAK

  Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55.  cikk  alapján  illetékes  felügyeleti  hatóságnak,  kivéve,  ha  az  adatvédelmi incidens valószínűsíthetően    nem    jár    kockázattal    a    természetes    személyek    jogaira    és szabadságaira  nézve.  Ha  a  bejelentés  nem  történik  meg  72  órán  belül,  mellékelni  kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

  PANASZTÉTELI LEHETŐSÉG

  Az    adatkezelő    esetleges    jogsértése    ellen    panasszal    a    Nemzeti    Adatvédelmi    és

  Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

  1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. Telefon: +36 -1-391-1400

  Fax: +36-1-391-1410

  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

  ZÁRSZÓ

  A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

  -          A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről  és  az  ilyen  adatok  szabad  áramlásáról,  valamint  a  95/46/EK  rendelet hatályon     kívül     helyezéséről     (általános     adatvédelmi     rendelet)     AZ     EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)

  -          2011.    évi    CXII.    törvény   –    az    információs    önrendelkezési    jogról    és    az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)

  -          2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az  információs  társadalommal  összefüggő  szolgáltatások  egyes  kérdéseiről  (főképp  a

  13/A. §-a)

  -          2008.    évi    XLVII.    törvény    –    a    fogyasztókkal    szembeni    tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

  -          2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről

  és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)

  -          2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról

  -          2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)

  -          16/2011.  sz.  vélemény  a  viselkedésalapú  online  reklám  bevált  gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról

  -          A  Nemzeti  Adatvédelmi  és  Információszabadság  Hatóság  ajánlása  az  előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről

  -          Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes    személyeknek    a    személyes    adatok    kezelése    tekintetében    történő védelméről  és  az  ilyen  adatok  szabad  áramlásáról,  valamint  a  95/46/EK  rendelet hatályon kívül helyezéséről.

  Budapest, 2021 január 01.

  Webáruház értékelés

  uvegmozaikshop.hu

  4.9

  Az ügyintézés és az üzletben lévő kollégák segítőkészsége kimagasló volt. Ajánlom a céget, gyorsak és jó árakkal dolgoznak!

  Zsolt E
  Kaposvár

  Kiváló hozzáállás, segítőkészség jellemzi őket. Vidékre rendeltünk többféle burkolatot kiszállítással, minden rendben volt. Időben szállítottak, ne...

  Kristóf M.
  Debrecen

  Fantasztikus választék, fantasztikus kedves személyzet.

  Richárd F.
  Győr

  Gyönyörű termékek. Minden elképzelést felülmúl az a 4000 féle mozaik. Azt viszont nem értem, hogy pénteken miért nincsenek nyitva.

  Tünde R
  Kecskemét

  Nagyon segítőkész személyzet.
  A legutolsó, legfelső polcról is elővarázsolták a választott terméket.
  Ár-minőség arányban kiváló....

  András
  Budaörs

  Hihetetlenül kedves és segítőkész a kiszolgálás, a hatalmas választékról nem is beszélve. Teljes szívből ajánlom mindenkinek, függetlenül attól, ho...

  Viktor Á.
  Baja

  Hihetetlen választék, kedves kiszolgálás. Folyamatosan vannak akciók. 2 fürdőszobát ujítunk fel, itt találtuk meg a nekünk tetsző mozaikot, pedig s...

  Edit V.
  Gyula

  egy éve
  Nagyon kedves, segítőkész és hozzáértő eladók fogadtak minket. Kérésünkre a kiválasztott csempéből külön hoztak nekünk mintát. Az be...

  Bence P
  Budapest

  Komplett medence burkolatot vásároltunk, 3 nap alatt leszállították és burkolót is segítettek találni, aki nagyon megbízható volt és szépen dolgozo...

  Barbara
  Kecskemét

  5******!!

  Ralf G.
  Sopron

  Extra Super Firma!!! Royalmozaik Sehr Gut!

  Willhof D
  Mosonmagyaróvár

  Rendeltem a weboldalon keresztül, 2 napon belül kiszállították és még ajándékot is kaptam! Nagyon szuper cég!

  Balogh K.
  Budaörs
  Kosárba

  Kosárba helyezve

  Betöltés...

  ...
  Hiba

  Sikertelen művelet

  Ismeretlen hiba, kérjük, próbálja újra.
  Nyári leállás!! Üzletünk augusztus 17-31-e között zárva tart. Ez idő alatt sem személyes átvételi lehetőség, sem kiszállítás nem lesz. A készleten nem lévő termékek megrendelésének utolsó határideje július 31. Nyitás szeptember 02., hétfő Bármilyen kérdése esetén kérjük érdeklődjön a rendeles@royalmozaik.hu email címen.
  Popup